عمومی

 • آیا برای پیوند مو می توان از موهای بدن نیز استفاده کرد؟
 • ریزش موها به چه دلایلی رخ می دهد؟
 • آیا امکان عدم موفقیت در کاشت مو هم وجود دارد؟
 • آیا بایست پیوند مو انجام دهم؟

کاشت مو

 • آیا برای پیوند مو می توان از موهای بدن نیز استفاده کرد؟
 • در ترکیه بهترین روش کاشت مو چیست؟
 • آیا بایست پیوند مو انجام دهم؟
 • 2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟

کاشت مو FUE

 • چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟
 • چه کسی برای پیوند مو مناسب است؟
 • آیا پیوند مو با روش FUE نتایج ماندگار و دائمی دارد؟
 • کدام روش بهتر است DHI یا FUE؟

کاشت موی DHI